Nhà cung cấp

QUY TẮC ỨNG XỬ NHÀ CUNG CẤP CỦA MINH CƯỜNG

Trong quy tắc ứng xử của Minh Cường, Minh Cường cam kết với mức tiêu chuẩn cao về tuân thủ và tính bền vững. Minh Cường có chính sách “không khoan nhượng” khi đề cập đến các hành vi kinh doanh phi đạo đức như hối lộ, tham nhũng và lao động ép buộc.

MINH CUONG GROUP mong rằng tất cả các nhà cung cấp của chúng tôi cũng tuân thủ tiêu chuẩn tương tự và thực hiện hoạt động kinh doanh một cách có đạo đức.

Với tư cách là một nhà cung cấp, Quý công ty phải tuân thủ tất cả các quy tắc và pháp luật có liên quan, các yêu cầu được quy định bản Quy tắc ứng xử Nhà cung cấp của Minh Cường và các nghĩa vụ hợp đồng với chúng tôi.

  1. Quyền con người:

Với tư cách là một nhà cung cấp của Minh Cường, Quý công ty phải
+ Tôn trọng phẩm giá, quyền riêng tư và các quyền cá nhân của mỗi người;
+ Không được yêu cầu bất kỳ người nào làm việc trái với ý chí của người đó; và
+ Nghiêm cấm các hành vi bao gồm cử chỉ, ngôn ngữ và tiếp xúc mà có tính chất tình dục, ép buộc, đe dọa,
lăng mạ, lợi dụng, nói tục, chửi bậy hoặc những ngôn ngữ không đúng chuẩn mực văn hóa

2. Điều kiện lao động hợp lý:

Nhà cung cấp phải bảo đảm điều kiện lao động hợp lý. Cụ thể, quý công ty phải
+ Không phân biệt đối xử tuyển dụng lao động dựa trên giới tính, tuổi tác, dân tộc, quốc tịch, tôn giáo, khuyết tật,
tư cách thành viên công đoàn, quan điểm chính trị hoặc xu hướng tình dục;
+ Tôn trọng các quyền của người lao động và thỏa thuận tập thể;
+ không khoan dung hoặc sử dụng lao động trẻ em trong bất kỳ giai đoạn nào của hoạt động của quý công ty ngoại trừ trường hợp tuân thủ tất cả các quy tắc và pháp luật liên quan;

+ Không sử dụng bất kỳ lao động ép buộc nào, bao gồm nhưng không giới hạn tù nhân bị ép buộc lao động, nạn
nhân của tình trạng nô lệ và nạn buôn bán người và cho phép tất cả những người lao động được quyền nghỉ việc
mà không có ràng buộc sau khi có thông báo hợp lý;
+ Trả lương cho người lao động công bằng và tuân thủ các quy định về mức lương tại địa phương và/hoặc thỏa ước
lao động tập thể, và trong trường hợp không có quy định và/hoặc thỏa ước lao động như vậy, trả lương cho
người lao động sao cho với mức lương thấp nhất thì vẫn có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người lao động;
+ Bảo đảm rằng giờ làm việc, bao gồm cả giờ làm thêm, không vượt quá mức quy định của luật áp dụng;
3. Đạo đức trong kinh doanh:

Nhà cung cấp phải thực hiện công việc kinh doanh của mình một cách có đạo đức. Cụ thể, quý công ty phải
+ Không được thực hiện bất kỳ và tất cả các hình thức tham nhũng, tống tiền và hối lộ, và đảm bảo một cách cụ
thể rằng các khoản thanh toán, quà tặng hoặc các cam kết khác đối với khách hàng (bao gồm cả các nhân viên
của Minh Cường);
+ Thông báo cho Minh Cường thông tin về các mâu thuẫn tiềm ẩn về lợi ích có liên quan đến các hoạt động của quý công ty với tư cách nhà cung cấp của Minh Cường;
+ Bảo vệ tất cả các thông tin bí mật được cung cấp bởi Minh Cường và các đối tác kinh doanh của Minh Cường;
+ Tôn trọng tài sản sở hữu trí tuệ của các bên khác, bao gồm cả tài sản sở hữu trí tuệ của Minh Cường;
+ Tuân thủ các quy tắc kinh doanh quốc tế.

4. Kiểm tra và các hành động khắc phục:

Nhằm đảm bảo và thể hiện sự tuân thủ với bản Quy Tắc Ứng Xử Nhà Cung Cấp của Minh Cường, quý công ty phải lưu giữ tất cả các tài liệu có liên quan, và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu bổ sung khi được yêu cầu. Để xác minh sự tuân thủ của quý công ty;

Nếu chúng tôi thấy rằng quý công ty không tuân thủ với bản Quy Tắc Ứng Xử Nhà Cung Cấp của Minh Cường này, quý công ty phải thực hiện các hành động khắc phục cần thiết một cách kịp thời, theo yêu cầu của chúng tôi. Nếu quý công ty không tuân thủ với bản Quy Tắc Ứng Xử Nhà Cung Cấp của Minh Cường, khi đó chúng tôi có thể thực hiện các hành động bất lợi cho quý công ty, bao gồm cả việc tạm ngừng tất cả các hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động của quý công ty với tư cách nhà cung cấp của chúng tôi. Mọi thiệt hại do hành động này ngây ra, Quý công ty chịu trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi.

MINH CUONG GROUP cảm ơn Quý công ty đã hợp tác với chúng tôi vì một môi trường kinh doanh lành mạnh và vì một xã hội tốt đẹp hơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH CƯỜNG

Tổng giám đốc

(Đã ký)