GIỚI THIỆU QUỸ TỪ THIỆN MCC (MCC FUND)

I. GIỚI THIỆU CHUNG QUỸ TỪ THIỆN MCC:

Quỹ Từ thiện MCC, tiền thân là quỹ thiện tín được thành lập ngày 21/04/2017, trực thuộc hệ thống MCC. Quỹ thiện tín ra đời với mong muốn chia sẻ trí thức tới cộng đồng, với các chương trình thiện nguyện về trí thức nhằm tạo một xã hội tốt đẹp hơn, đất nước phát triển hơn. Quỹ Thiện Tín với các hoạt động trí thức hướng tới các trường học, các chương trình về học đường với mong muốn giới trẻ thay đổi về tâm, có thêm kiến thức để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội đồng thời có ý thức trong việc bảo vệ môi trường.

Ngày 28/07/2023 Quỹ thiện tín đổi tên thành quỹ từ thiện MCC (MCC Fund) với mục tiêu tham gia các chương trình liên quan đến khí sạch, giảm thiểu ô nhiễm không khí và các chương trình làm cho không khí sạch hơn, góp phần nhỏ bé vào việc làm cho trái đất xanh và sạch hơn.

II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH QUỸ TỪ THIỆN MCC:

1. Tầm nhìn:

Trở thành một quỹ từ thiện với các hoạt động liên quan đến không khí sạch và giảm thiểu ô nhiễm không khí góp phần làm cho trái đất xanh và sạch hơn

2. Sứ mệnh:

Sứ mệnh cũng là slogan của Quỹ MCC: Không khí sạch cho thế giới